@shigatsu0926 @shigatsu0926@mstdn.tokyocameraclub.com